GDPR Rendelkezéseinek megfelelő Adatvédelmi Nyilatkozat

Hatályos: 2018.05.25. napjától

Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya
1.1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.copyfehervar.hu domain név alatt működő honlapon (a
továbbiakban: honlapon) a COPY FEHÉRVÁR / KOCSIS TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 2723 Nyáregyháza, Kölcsey utca 2.; Cégjegyzékszám: 13-09-127689) Üzemeltető, (a
továbbiakban: Üzemeltető, vagy Kocsis Team Kft.) által nyújtott szolgáltatások – így különösen a
nyomtatási szolgáltatás nyújtás, – Felhasználó általi igénybe vétele során történő személyes
adatkezelés szabályait tartalmazza. A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a
Felhasználó a honlapon nyújtott szolgáltatásokat az egyedi szerződésben meghatározott
szerződési feltételben foglaltaknak megfelelően elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a
jelen adatvédelmi nyilatkozatot.
1.2. Jelen nyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló
évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok
kiállítását és megőrzését illetően) rendelkezéseit is egyidejűen veszi figyelembe. A nyilatkozat
szükségesen rögzíti, hogy az általános alapelvek megtartása mellett az egyes ágazati
jogszabályok által meghatározott ideig megőrzendő nyilvántartások (adatbázisok) és okiratok
értelemszerűen és szükségesen tartalmazhatnak személyes adatokat, amelyeknek a jogszabály
által meghatározott ideig történő tárolása nem sértheti a személyek jogait.
1.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot módosítsa. Az
adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések keretein belül,
azoknak megfelelő tartalommal módosítható. A módosított adatvédelmi nyilatkozatot az
Üzemeltető köteles a honlapján az előzővel azonos módon közzétenni. A módosítás a közzétételt
követő napon lép hatályba. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és
használata a módosított adatvédelmi nyilatkozat elfogadását jelenti.
1.4. Fogalom meghatározások
1.4.1. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
1.4.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon
hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
korlátozása, törlése és megsemmisítése.
1.4.3. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza. A jelen Nyilatkozatában hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek
minősül a COPY FEHÉRVÁR / KOCSIS TEAM KFT.
1.4.4. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes
személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
1.4.5. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Üzemeltető nevében személyes adatokat kezel. Az alábbi
adatfeldolgozó jogalapja a személyes adatok kezelése, bérszámfejtés-könyvelés céljából:
‘5-let” ADÓ Könyvelő, Adótanácsadó és Ügyviteli Szolgáltató Kft., 2730 Albertirsa, Baross utca 37.,
Adószám: 10886294-2-13, Cégjegyzékszám: 13- 09-067666
1.4.6. Szolgáltatás(ok): az Üzemeltető, vagy az Üzemeltetővel szerződésben álló szolgáltatók által
kifejtett gazdasági tevékenység, illetve azok a szolgáltatások, amelyeket ténylegesen
telephelyein személyesen megjelenő felhasználók mint megrendelők részére, vagy elektronikus
felület igénybevételével illetve azon keresztül (honlap, egyéb elektronikus rendelési rendszer
stb.) az Üzemeltető elérhető szolgáltatásokként végez folytat és amely tevékenysége körében
adatkezelést végez.
1.4.7. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Üzemeltető bármely Szolgáltatását igénybe veszi,
vagy bármely Üzemeltetői felületen regisztrál, (azaz személyes adatot szolgáltat) és ennek
keretében megad legalább egy az alábbi 1.5. pontban felsorolt személyes adatot.
1.4.8. Külső szolgáltató: az Üzemeltető által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan –
akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partner, amelyek
számára a szolgáltatás biztosítása érdekében felhasználói személyes adat továbbításra
kerülnek vagy kerülhetnek, illetve azonosan a Szolgáltatás teljesítése céljából az Üzemeltető
részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az
Üzemeltető Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott
adatkezelési tevékenység szempontjából.
1.4.9. Honlap(ok): az Üzemeltető által üzemeltetett honlap: copyfehervar.hu
1.4.10. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
1.4.11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.4.12. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
1.4.13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges;
1.4.14. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
1.4.15. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett csoportosítási
és elkülönítési műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
1.5 A kezelt Személyes adatok köre
1.5.1 Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Üzemeltető rendszere
automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
1.5.2 A Felhasználó döntése alapján az Üzemeltető a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám,
születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bármely olyan
digitális tartalom, jel, kép, profil, amelyek természetes személy azonosítására kizárólagosan
alkalmasak (avatar), utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.
1.5.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás igénybevétele céljából e-mailt küld, úgy az
Üzemeltető rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges
mértékben és időtartamban kezeli.
1.5.4 Olyan adatok, amelyek az Üzemeltető által szervezett vagy olyan rendezvényeken, amelyeken
az Üzemeltető megjelenik, esetlegesen speciális akcióin, nyereményjátékán való részvétel,
Üzemeltető által készített és terjesztett online kiadványok, vagy kiadásában megjelenő
időszakos kiadványok, Üzemeltető álláshirdetései, valamint az Üzemeltető által biztosított
szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon, Rendezvényeken, és Kiadványokban
megjelenhetnek.
1.5.5 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag
kapcsolódó szolgáltató, az Üzemeltető tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén
adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Üzemeltető által
folytatott Adatkezelésnek. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések
megakadályozása és kiszűrése érdekében.
1.5.6 Az Üzemeltető szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy
meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és
e-mail címét.
1.6 Az Üzemeltető által kezelt további adatok köre,
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülhetnek olyan adatok, amelyeket a
Felhasználó bejelentkezésre használt eszközének rendszerétől függően a Szolgáltatás igénybe
vétele során keletkeznek, és amely adatokat az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok
automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a
Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza.
1.7. Adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának formái:
Személyes nyilatkozattétel:
Az Üzemeltető közforgalom számára nyitva álló helyiségében történő szolgáltatás igénybevétel
esetén írásos nyilatkozatban történik.
Az adatkezelés célja, jogalapja és terjedelme
2.1. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások során a Felhasználó személyes adatit érintő
adatkezelés tekintetében Üzemeltetőnek az Üzemeltető minősül, aki az adatkezeléshez
adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Üzemeltető az adatkezelést saját technikai eszközeivel
végzi.
2.2. A Felhasználó személyes adatait kizárólag az Üzemeltető képviselői, illetve a munkakörük alapján
erre felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg, továbbá azok a személyek, akiknek a
személyes adat a 3.1. – 3.3. pontok alapján továbbításra került.
2.3. Az adatkezelés minden esetben a Felhasználó önkéntes, tudatos és tájékozott, befolyástól
mentes hozzájárulása alapján történik, kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban
meghatározott cél érdekében, a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig,
a cél elérésére alkalmas módon, az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
2.4. Amennyiben az Üzemeltető egyes szolgáltatások igénybe vételét a honlapon történő
regisztrációhoz köti, a regisztráció feltételeként kizárólag olyan személyes adatokat kérhet a
Felhasználótól, amelyek a Felhasználó azonosításához, a szolgáltatás jogszerű és biztonságos
igénybe vételének biztosításához, a visszaélések megakadályozásához, a Felhasználóval való
kapcsolattartáshoz és kommunikációhoz elengedhetetlenül szükségesek. Az Üzemeltető a
regisztrált Felhasználó adatait addig kezelheti, ameddig a Felhasználóval a regisztrációhoz kötött
szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony fennáll. A jogviszony megszűnését követően az
Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait haladéktalanul köteles törölni.
2.5. Az adatkezelési cél:
Üzemeltető a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így
különösen a következő célokra:
▪ a Weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása
▪ kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az
esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, a Felhasználó által
elküldött megrendelésre, üzenetre történő válaszadás.
▪ a Weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a
megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel,
képzésekkel stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
▪ közösségi szolgáltatások (facebook, twitter, stb.) esetén Felhasználók és az Üzemeltető
egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé
tétele,
▪ a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
▪ az Copy Fehérvár termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai
anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú
megkeresések (a továbbiakban együtt: „Tájékoztatás”) küldése, amennyiben a Felhasználó
ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás
visszavonásáig.
A személyes adatokat az Üzemeltető a cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig őrzi. Az
adatokat törölni kell a felhasználó kérésére, agy a szerződés létrejöttének elmaradását, a
szerződés megszűnését és teljesítését követően, ha a szerződésből eredő követelés
érvényesítése érdekében az adatok kezelése már nem szükséges, vagy az Üzemeltető az
adatkezelés céljáról önként lemondott.
2.6. Az Üzemeltető a 2.4. pontban említett, regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatokon és az általa
nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokon túlmenően egyéb adatot az
Üzemeltető nem kezel. Amennyiben szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe
vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás és
statisztika céljából kezelne egyéb adatokat, úgy azokat – csak az adatkezelési cél előzetes
meghatározása mellett – a Felhasználó ezirányú informálását követően és kifejezett hozzájárulása
alapján kezel.
2.7. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor egyes felhasználói adatok
automatikusan az Üzemeltető birtokába kerülnek. A szolgáltatások Felhasználói számítógépeinek
egyes technikai adatai és IP címei a honlap látogatottságának mérése, továbbá az esetleges
hibák és internetes támadási kísérletek megakadályozása és elhárítása érdekében naplózásra
kerülnek. Ezen adatok bizonyos esetekben, amennyiben azok kapcsolata az érintettel
helyreállítható, személyes adatnak minősülnek. A naplózást rögzítő fájlokat az Üzemeltető
statisztikai célra felhasználja, a naplózás során kezelt adatokat az Üzemeltető egy évig tárolja. A
honlapon nyújtott szolgáltatások egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a
Felhasználó személyével közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó
adatfájlokat („cookie”) telepít a Felhasználó számítógépére a honlapon nyújtott szolgáltatások
igénybe vételének megkönnyítése, a szolgáltatások hatékonyságának növelése, az adott
Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás
céljából. A Felhasználó a böngészőszoftverében beállíthatja ezen fájlok telepítésének
megakadályozását, továbbá a telepített adatfájlok bármikor törölhetők. Ezen adatfájlok el nem
fogadása, illetve telepítésük megakadályozása esetén bizonyos szolgáltatások nem vehetők
igénybe, illetve a szolgáltatások egyes részei nem megfelelően működhetnek, valamint
lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot egyes adatokhoz való hozzáféréshez. A
telepített adatfájlok használatából eredően az Üzemeltető birtokába került adatokat az Üzemeltető
csak az érintett hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyek számára.
2.8. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybe vétele során a Felhasználók közlései
tartalmazhatnak a Felhasználóra, más Felhasználóra vagy más harmadik személyre vonatkozó
személyes adatot, amelyek ily módon az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. Az ily módon az
Üzemeltető kezelésébe került személyes adatot az Üzemeltető az adott szolgáltatás funkciójából
eredő célból a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig kezeli. Ehhez hasonlóan jogosult az
Üzemeltető kezelni azokat a személyes adatokat is, amelyeket a Felhasználó által az Üzemeltető
részére, illetve a honlapon nyújtott szolgáltatás igénybe vételével más Felhasználó részére küldött
elektronikus levelek, üzenetek tartalmaznak.
Adattovábbítás
3.1. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó előzetes
hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyeknek az adattovábbítás céljáról történő előzetes
tájékoztatás mellett.
3.2. A Felhasználók a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások használata során nyilvánosságra
hozhatnak és bárki számára hozzáférhetővé tehetnek egyes személyes adatokat, amelyek
kezelését így harmadik személyek számára is lehetővé teszik. A személyes adatok ilyen módon
történő nyilvánosságra hozatala és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó döntésén alapul, ezért
annak következményeiért, a személyes adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető
Felelősséget nem vállal.
3.3. A honlapon történő megrendelés esetén, amennyiben a Felhasználó a megrendelt termékek
szállítását választotta, a szállításhoz és a szállítással kapcsolatban a fuvarozó és a Felhasználó
közötti kapcsolattartáshoz és együttműködéshez elengedhetetlenül szükséges adatokat (szállítási
cím és név, illetve elérhetőség) a szállítást végző fuvarozó vállalkozó részére továbbítja. Az így
továbbított adatokat kizárólag a szállítást végző fuvarozó cég vezető tisztségviselői és
munkavállalói ismerhetik meg. A szállítást végző fuvarozónak továbbított személyes adatokat a
fuvarozó a szállítás meghiúsulását vagy teljesítését követően haladéktalanul köteles törölni.
3.4. Külső szolgáltatók fizetést biztosító rendszerek:
Az Üzemeltető az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a webshop
szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A
fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (név,
bankkártya szám, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt
rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító
vagy közvetett szolgáltató honlapján érhető el.
Az Üzemeltetővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltató(k) az alábbiak:
Unicredit Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., Adószám: 10325737 – 4 – 44,
Cégjegyzékszám 01 – 10 – 041348
Adatbiztonság
4.1. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok
illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek
biztosítására az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő műszaki és informatikai
eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja.
Ennek során az Üzemeltető különös tekintettel van arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatások
nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági
intézkedéseket igényel.
4.2. Bár az Üzemeltető minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az
infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az
informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy
harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Üzemeltető által nem ismert módon az
Üzemeltető által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Üzemeltető által kezelt
személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes
tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes
adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
4.3. Az Üzemeltető adatkezelésének időtartama
Az Üzemeltető a részére adott és teljesített megrendelések email címeit bizalmasan tárolja,
Felhasználó kérésére a kérés rögzítésétől számított 5 munkanapon belül törli.
A Felhasználó által az Üzemeltető Honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott
Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról le
nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes
adat az Üzemeltetőrendszereiből törlődik.
Az Üzemeltető által szervezett rendezvények és akciók résztvevőinek Személyes adatait
Üzemeltető– kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott
rendezvény vagy akció megszűnéséig kezeli. Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre
megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok
törlését. Bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az Üzemeltető a
személyes adatokat az eljárás teljes idejére megőrizheti.
A honlap és az Üzemeltető technikai rendszerei (számlázás, belső adtakezelési rendszer stb.)
működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a keletkezésüktől számítva
a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, valamint az egyéb
jogszabályok által meghatározott kötelező tárolási időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben,
vagy egyéb formában. Az Üzemeltető biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb
személyes adatokkal, a jogszabályok által kötelezővé tett esetek kivételével ne legyenek
összekapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
időközben visszavonta vagy megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye
a számviteli és esetleg munkaügyi nyilvántartásokat, a nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket,
valamint a Bíróságot ide nem értve nem válik személyhez kötötten azonosíthatóvá.
Amennyiben a személyes adat törlését, a törlést bíróság vagy hatáskörrel rendelkező hatóság
jogerős határozatával elrendeli úgy annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül az
Üzemeltető azt végrehajtja. Egyebekben Személyes adatot az Üzemeltető addig az időpontig nem
törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, vagy jogszabályi kötelezettség, amely a személyes
adat törlését kizárta.
Az Üzemeltető Munkavállalóval és a Munkavállalónak jelentkező, valamint
ügyfélkiszolgálásra alkalmas telephelyein személyesen megjelenő személyekkel és a
kamerarendszerrel összefüggő adatkezelések:
5.1 Az Üzemeltető munkavállalói tekintetében az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési
név, adóazonosító, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, TAJ szám, állampolgárság,
állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány
száma, egyéb a munkakör betöltéséhez szükséges okiratok száma, házastárs neve, házastárs
születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója,
gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje,
gyermek(ek) fogyatékossága, valamint bármely olyan személyes adat amelyet a
munkaviszonyból származó munkáltatói kötelezettség teljesítése okán szükséges.
5.2 Az Üzemeltető munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Üzemeltetőt terhelő jogszabályi
(nyilvántartási és bejelentési) kötelezettségek teljesítése. Az Üzemeltető munkavállalóit érintő
adatkezelés időtartamát az ágazati mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg
5.3 Az Üzemeltető azon személyek adatait, akik munkavállalásra jelentkeznek a jelentkező önkéntes,
és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatuk alapján kezeli, amelynek célja az Üzemeltető
munkavállalóinak kiválasztása. Az Üzemeltetőnél jelentkező személy által szolgáltatott adatok
(CW, alkalmassági dokumentumok stb.) megküldésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a
jelentkezése során megadott személyes adatait Üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig ehhez
hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb a jelentkezésétől számított 1 naptári évig.
5.4. Az Üzemeltető minden telephelyén és tevékenység végzési helyén megfigyelő kamerákat
működtet, melynek oka és célja egyrészről a vagyonvédelem, másrészről az ügyfélpanaszok
kezelése, és a munkavállalók jogszerű ellenőrzése, valamint az emberi élet, a testi épség,
személyi szabadság védelme, az üzleti titok védelme, az ügyféltérben előforduló esetleges
balesetek körülményeinek a dokumentálása. A berendezések fénykép és videófelvétel állandó
rögzítésére alkalmasak. A felvételekkel az Üzemeltető rendelkezik és használja fel a fenti
okokból. A felvételek technikailag folyamatos időszakos törlési szabály szerint törlődnek, amely
időtartama legfeljebb 30 nap.
5.5 A megfigyelt, és figyelmeztető jelzéssel ellátott területre való belépés esetén az elektronikus
megfigyelőrendszer az érintett képmását és cselekvését rögzíti.
5.6 A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a figyelemfelhívó táblák
formájában kihelyezett tájékoztatás alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló
magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az
elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott
tartózkodik. Hozzájárulást megtagadására, a figyelemfelhívó táblával megjelölt területen történő
belépés elkerülésével van lehetőség.
5.7 A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Társaság vezetője, a
kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések
felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1. A Felhasználó bármikor jogosult megismerni, hogy az Üzemeltető mely személyes adatait milyen
célból kezeli, továbbá, hogy mely személyes adatait milyen célból mely harmadik személynek
továbbította az Üzemeltető. A Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve a jelen
adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban a törlését. A Felhasználó a tájékoztatás
iránti kérelmet a copyfehervar@gmail.com elektronikus postafiókra küldött e-mail útján teheti
meg.
6.2. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Üzemeltető akkor tekinti igazoltnak amennyiben a
kérelem alapján a kérelmező kétséget kizáróan és egyértelműen azonosítható. Az e-mail útján
érkező tájékoztatásra irányuló kérést az Üzemeltető igazoltnak tekinti, ha az a kérelmezőnek az
általa regisztrált e-mail címéről kapja. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy
a tájékoztatás iránti kérelem teljesítése előtt kétsége esetén a kérelmezőtől egyéb azonosításra
alkalmas adatot kérjen.
6.3. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kérelmezőnek az Üzemeltető által kezelt adataira, azok
forrására, az adatkezelés jogalapjára, céljaira, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére
és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint amennyiben a személyes
adatok továbbítása történt, arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.
6.4. Az Üzemeltető köteles a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelme benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a
tájékoztatást.
6.5. A Felhasználó kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatainak kijavítását, illetve
helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a
hiányos személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által megadott személyes adatok a profil
oldalakon módosíthatóak. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a
korábbi adatok nem állíthatók helyre.
6.6. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés
megtagadható jogszabály felhatalmazás okán, a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. A törlési kérelem megtagadásáról az Üzemeltető
minden esetben a megtagadás okának megjelölésével tájékoztatja a Felhasználót. Személyes
adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok nem állíthatók helyre. Az
Üzemeltető által küldött levelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.
6.7. A Felhasználó továbbá kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Üzemeltető korlátozza, ha
a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes
adatok pontosságát. Az Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy személyes
adatainak kezelését az Üzemeltető akkor is korlátozza, ha az adatkezelés jogellenes, de a
Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását.
6.8. A Felhasználó kérheti, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a
Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére
továbbítsa.
6.9. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a Személyes adatok
kezelése kizárólag az Üzemeltető vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Üzemeltető,
valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, ha az adatkezelés célja közvélemény kutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy
tudományos kutatás; vagy ha az adatkezelésre közérdekű okból kerül sor. Az Üzemeltető a
Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a
tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
6.10. A 6.2. pontban foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha
az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
6.11. A fenti tájékoztatáson kívül az Üzemeltető biztosítja, hogy a Felhasználó a szolgáltatás
igénybe vétele előtt és az igénybe vétel során bármikor megismerhesse, hogy az Üzemeltető mely
adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.
6.12. .A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
6.13. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a
Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
6.14. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem említett kérdésekben az az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései irányadók.
Székesfehérvár, 2018. május 25.