ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Megrendelő és a Copy Fehérvár kapcsolattartása

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki.
Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el. Ez lehet fax, e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum.
A Copy Fehérvár törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

Árajánlat

A Copy Fehérvár az Ajánlatkérő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 15 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük fel.
A Copy Fehérvár érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az elektronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az ún. tájékoztató árak kiadásakor (jellemzően telefonon) a Copy Fehérvár kötelezettséget nem vállal.
Nem érvényes az árajánlat abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

Anyagok átvétele, ennek igazolása

Minőségi átvétel

A Copy Fehérvár nem vállal felelősséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás, elektronikus anyag minőségéből eredő reklamációkért. Hozott színbontás, elektronikus anyag esetén a Copy Fehérvár saját laser nyomtatóinak színkezelése szerint nyomtatja ki a megrendelt anyagot.
Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy nyomáspróbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi.
Minőségi átvételnek tekintik a felek azt, amikor átvételkor a Megrendelő a megrendelőlapon aláírásával ellátja a kifogástalanul átvettem rublikát. Minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 24 órán belül fogad el a Copy Fehérvár. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a Copy Fehérvár telephelye.

A szolgáltatás átvétele

A Copy Fehérvár részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű nyomdai termék előállításához eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra, képekre van szükség. Az internetről leszedett képek nyomdai feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg 72 dpi-s képek utólagos szoftveres felnagyítása nem garantál elfogadható minőséget. A Megrendelő által biztosított file formátum elsődlegesen PDF. A Megrendelő által biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a Nyomda sem tárolni, sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik. A megrendelő írásos kérelmére – ha azt a technológia lehetővé teszi – az általa biztosított forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja 5.000,- Ft/óra + ÁFA.

Felelősség

A Copy Fehérvár nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott PDF, ID, CDR, AI, JPG, TIF file tartalmát, helyesírását, esztétikáját, így azokért felelősséget sem vállal. A Copy Fehérvár nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Copy Fehérvár kizárja kártérítési felelősségét.

Név, felirat, márka

A Copy Fehérvár a nyomdatermékekre (kivéve ISBN, ISSN számmal rendelkező könyvek ill. újságok, folyóiratok esetében) kizárólag a Megrendelő engedélyével jogosult a saját nevét, telefonszámát, webcímét, logóját rányomtatni. A Copy Fehérvárnak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni. Könyv ill. újság, folyóirat (ISBN vagy ISSN számot tartalmaz) gyártása esetén a Copy Fehérvár mindig feltüntetheti a Copy Fehérvár webcímét, felelős vezetőjét. Ettől csak külön kérés esetében tekint el.

Nyomdai előkészítés (DTP), tördelés

A szerkesztési munkadíj tartalmazza a szerkesztés egyszeri költségét, egyszeri korrektúrázás utáni javítását, és az anyag elhelyezésének egyszeri megváltoztatását. Az ezen túlmenő szerkesztési igények külön díjtételt képeznek. A szerkesztési munkadíj megfizetése nem jelenti a forrásanyag szerzői jogainak a megszerzését, az minden esetben a Nyomda tulajdona marad. A forrásanyag és forráskód kiadására megrendelő csak külön térítés ellenében tarthat igényt.
A nyomdai előkészítés során a Copy Fehérvár minden esetben korrektúrát (Formátum: PDF) küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Copy Fehérvár felelősséget nem vállal. A Megrendelő által nem észrevehető hibák esetén a Copy Fehérvár kizárólag a saját munkája ellenértékéig vállal felelősséget. Az elmaradt haszon, vagy közvetett károkozás felelősségét mindkét fél kizárja.

Megrendelés

Vevő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és az általános szerződési feltételeket. Megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot, adószámot.
A Copy Fehérvár a megrendelést írásban csak a Megrendelő külön kérésére igazolja vissza. A szerződés az árajánlaton feltűntetett hely aláírásával jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen. Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

Számlázás, áru ellenértéke

Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták.
Fizetési késedelem esetén a Copy Fehérvár késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés alapvetően az áru átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek írásban rögzíthetnek. Minden áru a Copy Fehérvár tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg – beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat – teljes mértékben kifizetésre nem kerül.

Szerzői és sokszorosítási jog

Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik megrendelő tulajdonát. A Copy Fehérvár által készített forrásanyag, – mint szellemi termék – minden esetben a Copy Fehérvár tulajdona marad. A Copy Fehérvár által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Copy Fehérvárt jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Copy Fehérvár egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a Megrendelő felel.

Adatok kezelése, archíválása

A Copy Fehérvár a munka elvégzéséhez leadott anyagokat (digitális vagy egyéb) a számla kifizetéséig archíválja szerverén ill. tárolja. A kéziratot vagy egyéb anyagokat a munka szállításakor a Megrendelő írásban benyújtott kérésére visszaadja. Ha nem történik ilyen irányú rendelkezés, a leadott anyagokat a Copy Fehérvár a számla kifizetését követő 3 munkanapon belül megsemmisíti, a digitális adatokat szerveréről törli. Amennyiben a Copy Fehérvár érdeke megkívánja (utánnyomás, későbbi verziók készítése) úgy jogosult a digitális adatokat szerverén tárolni, de 3. félnek csak a Megrendelő írásban benyújtott kérésére továbbítja. A Megrendelőnek kérésére történő adatkezelés és továbbítás esetén a Copy Fehérvár díjat számíthat fel, melynek összege 20.000,- Ft/alkalom + ÁFA, amit számlán külön tételként tűntet fel.

Teljesítési határidő

A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, fájlok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.

Reklamáció

A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül.
Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Copy Fehérvár saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Copy Fehérvár véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Copy Fehérvár köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. Az árut kizárólag a Copy Fehérvár előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését.
A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

Az általános szerződési feltételek érvényessége

Jelen szerződési feltételek 2012.03.01-től érvényesek, és vonatkozik a Megrendelő és a Copy Fehérvár között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Copy Fehérvár az árajánlathoz, szerződéshez, számlához nem mellékeli a jelen ÁSZF-t, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

Záró rendelkezések

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Copy Fehérvár / Kocsis Team Kft., 8000 Székesfehérvár, Palotai út 25.